Βιώσιμη ανάπτυξη

H ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία ως «η βιομηχανία των βιομηχανιών», είναι βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο CEFIC και οι Σύνδεσμοι που τον απαρτίζουν υποστηρίζουν τον ρόλο της χημικής βιομηχανίας ως «παρόχου λύσεων» για μια κοινωνία σε μετάβαση.

Τον Μάρτιο του 2012 ο CEFIC δημοσίευσε ένα Όραμα Βιώσιμης Ανάπτυξης αναδεικνύοντας πώς η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία μπορεί να διασφαλίσει ότι, έως το 2050 στον πλανήτη μας, πάνω από 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ευημερούν.

Βασίζεται στο πρόγραμμα Responsible Care® –στη δέσμευση του κλάδου για τη βελτίωση της ασφαλούς παραγωγής, χειρισμού και χρήσης χημικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού– αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για την υγεία, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική πρόοδο.

Το 2016 ο CEFIC υιοθέτησε τον Χάρτη της Βιωσιμότητας. Ο Χάρτης συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος. Παρέχει ένα πλαίσιο δράσης και διαλόγου για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις και περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη που συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 2030 και στη Συμφωνία του Παρισιού.

Ο CEFIC και τα μέλη του επικεντρώνουν τη δράση τους και προωθούν την καινοτομία, σε τέσσερεις βασικούς τομείς που είναι κρίσιμοι για την πρόοδο στη βιώσιμη ανάπτυξη:

  • Ενεργοποίηση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
  • Προώθηση της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας
  • Φροντίδα για τους ανθρώπους και τον πλανήτη

Βιωσιμότητα και καινοτομία

Η χημική βιομηχανία είναι «πάροχος λύσεων» για τη βιωσιμότητα.

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Παρά τις σημαντικές παγκόσμιες κρίσεις που αντιμετωπίστηκαν το 2020, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19, η βιώσιμη ανάπτυξη εξακολουθεί να οδηγεί πρωτοβουλίες από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες σε όλο τον κόσμο. Με την υιοθέτηση της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), οι κοινωνίες μας έχουν ακολουθήσει μια πορεία δράσης για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης του CEFIC έχει δεσμευτεί σε αυτό και στοχεύει να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια ασφαλή, αποδοτική από πλευράς πόρων, κυκλική και χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κοινωνία.

Σε όλους τους οικονομικούς κλάδους –από την υγεία, την υγιεινή, τις κατασκευές και την κινητικότητα έως τη γεωργία και τον ενεργειακό εφοδιασμό– η χημική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη μετάβαση, καθώς διευκολύνει τον απαιτούμενο μετασχηματισμό.

Από το σύνολο των παρακάτω 17 στόχων της βιωσιμότητας, στη συνέχεια παρατίθενται οι πλέον σχετικοί προς τη χημική βιομηχανία.

Which SDGs are most relevant to chemistry?

ACS has identified seven priority SDGs and five additional SDGs that are foundational to the work of the chemistry community. The chemistry enterprise has a broad reach into technology, the economy, and human health, and there are already many ways chemists are working to support global sustainable development.

Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger

There are many examples of how chemistry will help society achieve the Zero Hunger goal. Advances in chemistry will help to better protect plants from pest infestations, improve food production and distribution channels, extend the shelf life of food through advances in packaging, and maintain food quality and safety. High-yield seeds in combination with new approaches to fertilization will increase food production and help to reduce soil erosion. Fortification of food will help combat malnutrition in areas with limited access to healthy foods. Technologies for sustainable ammonia production, for phosphate recovery and reuse, and for targeted crop protection agents are additional examples of significant opportunities for the chemistry enterprise to make positive contributions.

Sustainable Development Goal 3: Good Health & Well-Being

Chemistry is key to achieving the Good Health and Well-Being goal. Medical breakthroughs and technologies made possible through advances in chemistry provide a deeper understanding of how human health is impacted by disease and hazardous chemicals in our food, water and the environment. Chemistry plays a critical role in medical diagnosis and drug development, enabling people to live longer and healthier lives. Chemistry also offers new solutions for reducing pollution and its impacts on human health. The application of green and sustainable chemistry can help eliminate or reduce hazardous chemical pollution.

Sustainable Development Goal 6: Clean Water & Sanitation

Chemists will help society meet the clean water and sanitation goal in several ways. New methods of water purification and lower cost desalination processes will contribute to achieving universal access to safe and affordable drinking water. Water quality will improve through the deployment of greener technologies and pollution prevention strategies. Research is also needed to find new low-energy, high-efficiency separation methods for removal of metals and micropollutants. The chemical industry can work toward manufacturing practices that minimize water usage and waste management practices that avoid pollution; international partnerships will be crucial to ensure that new technologies and water management strategies will benefit the entire planet.

Examples of chemistry & chemical technologies to meet this Goal:

Sustainable Development Goal 7: Affordable & Clean Energy

Chemistry will help meet the Affordable and Clean Energy goal through the development of new materials for renewable energy, by being more energy efficient in the chemical processing industries, and by advancing cleaner fuel technologies. A major issue with renewable energy production is the use of scarce and/or hazardous materials for solar and wind conversion, and energy storage. Chemical researchers are working on the development of Earth-abundant advanced materials for renewable energy production, including photovoltaics, wind turbines, thermal energy collection, batteries, supercapacitors and energy storage solutions. The chemical processing industries can improve manufacturing efficiency through new catalysts, optimized process design, and new separations processes.

Examples of chemistry & chemical technologies to meet this Goal:

Sustainable Development Goal 9: Industries, Innovation & Infrastructure

Meeting the targets of nearly all of the SDGs will require an unprecedented amount of chemistry research and innovation. There are at least three aspects of the Industries, Innovation and Infrastructure goal where the chemistry community can make significant contributions. First, the chemical processing industries can upgrade infrastructure and retrofit production facilities to become more sustainable. Second, the chemistry community can design, synthesize and manufacture innovative advanced materials and coatings that make infrastructure more sustainable and resilient. Third, encouraging chemistry research that enhances innovation for commercial applications.

Sustainable Development Goal 12: Responsible Consumption & Production

Responsible Consumption and Production is a key goal for the chemistry community. Chemical products help improve the quality and efficiency of production processes across a wide range of industries, thereby improving water stewardship efforts and energy efficiency. From food packaging and additives, to the prevention of food loss and waste, to innovations in waste management systems, the chemical processing industry helps to reduce the life cycle impacts of consumption.
The chemical processing industry can go further by contributing to a transition to a circular economy by enabling the circular economy in downstream industries, and by recycling and reusing molecules to close the loop in chemical manufacturing. Achieving a stable growth economy that promotes life cycle thinking will require developing new business models, products, and solutions that look beyond the concept of using a product just once. To realize this, we must address the challenges of minimizing energy and increasing the use of biobased and alternative feedstocks.

Examples of chemistry & chemical technologies to meet this Goal:

Sustainable Development Goal 13: Climate Action

Chemistry will play a critical role in the achievement of the Climate Action SDG. Advances in atmospheric chemistry are central to our understanding of the causes of global climate change and to our ability to predict the extent and impacts of climate change. Chemical research will be essential for mitigating and adapting to climate change. Advanced materials for renewable energy, improved treatments for disease, and high-yield seeds and fertilizers for increased food production will help combat climate change.
The chemical industry is moving toward a low-carbon economy by working to change to low-carbon emitting chemical production and by developing products that are playing a major role in enabling other sectors to reduce their own carbon footprints.

Research and innovation are essential to help industry to move towards circular and low-carbon emitting feedstocks, offering materials and energy solutions to our downstream customers using carbon from waste, biomass, and CO2 and CO from flue gases.
Chemical companies can work together to build resilience and adaptive capacity for the sector and its supply chain in response to the impacts of climate change. They can also play a key role in the development of solutions that will enable other sectors to strengthen their resilience to climate-related risks.

Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του CEFIC από το 1994 οπότε και υιοθέτησε το πρόγραμμα Responsible Care.
Είναι μέλος του UN GLOBAL COMPACT.