Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994 από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων στην Ελλάδα. Είναι πλήρες μέλος του CEFIC (Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, από την ίδρυσή του τον Ιούνιο του 1994.

Μέλη του ΣΕΧΒ είναι κλαδικοί Σύνδεσμοι του ευρύτερου χώρου της χημικής βιομηχανίας, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα μέλη του ΣΕΧΒ των οποίων το επιχειρηματικό αντικείμενο είναι ομοειδές, δύνανται να συγκροτήσουν με απόφαση του Δ.Σ. ομάδες με στόχο να ενδυναμώσουν την εκπροσώπησή τους σε ειδικά θέματα της δραστηριότητάς τους, ανεξάρτητα μεν από τις δράσεις του Συνδέσμου αλλά υπό την αιγίδα και την υψηλή εποπτεία του.

Σκοπός του ΣΕΧΒ είναι η μελέτη και επίλυση των θεμάτων που άπτονται της χημικής βιομηχανίας εν γένει στους παρακάτω τομείς:

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ο Σύνδεσμος:

 • Διενεργεί έρευνες και μελέτες.
 • Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και χρήσιμα δεδομένα του κλάδου.
 • Πραγματοποιεί, εκπροσωπώντας τον κλάδο, προφορικές και γραπτές παραστάσεις στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Συμμετέχει σε Επιτροπές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες μελετούν θέματα και διαμορφώνουν θέσεις που επηρεάζουν τον κλάδο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Δημοσιεύει στοιχεία, μελέτες και απόψεις του κλάδου.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με κλαδικούς φορείς και ομάδες δραστηριοτήτων που είναι μέλη του.
 • Προωθεί τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης όσον αφορά το περιβάλλον, την ενέργεια και το κλίμα.
 • Οργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα.

Ο ΣΕΧΒ έχει αναπτύξει σημαντική γνώση των θεμάτων:

 • Χημικής νομοθεσίας (REACH, CLP κλπ.)
 • Αδειοδότησης λειτουργίας χημικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των χημικών προϊόντων
 • Ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
 • Κυκλικής οικονομίας και χημικής ανακύκλωσης.

Σημαντικά θέματα που απασχολούν τη χημική βιομηχανία είναι η ψηφιακή μετάβαση και η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), που περιλαμβάνει:

 • Προσαρμογή στους στόχους για την κλιματική αλλαγή
 • Τη στρατηγική για τα βιώσιμα χημικά (CSS), η οποία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία REACH και CLP, καθώς και σε αυτήν που αφορά την κυκλοφορία των προϊόντων.

Ο ΣΕΧΒ σε συνεργασία με το CEFIC προωθεί στον χώρο της ελληνικής χημικής βιομηχανίας το πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας (Responsible Care).

Σε διεθνές επίπεδο ο ΣΕΧΒ συνεργάζεται στενά με την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία ως πλήρες μέλος του CEFIC από το 1994 και του ECEG, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εργοδοτών της Χημικής Βιομηχανίας για εργασιακά και κοινωνικά θέματα.

Είναι μέλος του ΣΕΒ και του ΣΒΕ, με τους οποίους συνεργάζεται στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος της βιομηχανίας.