Μέλη

Στόχος του ΣΕΧΒ είναι η παρακίνηση των μελών για όλο και πιο ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίηση γύρω από τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας. Για το λόγο αυτό προωθείται ο θεμιτός ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται μηχανισμοί και διαδικασίες ώστε να παρουσιάζεται και να αναγνωρίζεται η προσπάθεια και επίδοση του κάθε μέλους.

Η στρατηγική του ΣΕΧΒ βασίζεται στην αύξηση του αριθμού των ΕΝΕΡΓΩΝ μελών και τη δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελεί τον πυρήνα της ελληνικής χημικής βιομηχανίας.

ΛΙΣΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αρχείο

ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αρχείο