Διισοκυανικά

Ο Ευρωπαϊκός Kανονισμός 1907/2006, γνωστός ως Κανονισμός REACH, εφαρμόζεται από το 2006 και αφορά την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμό των Χημικών (REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Ο Kανονισμός REACH στοχεύει στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από πιθανούς κινδύνους που δύνανται να προκύψουν ύστερα από χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων, και στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των χημικών βιομηχανιών της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αντίθεση με την παλαιότερη νομοθεσία, ο Kανονισμός REACH μεταθέτει το βάρος της απόδειξης στη βιομηχανία, η οποία για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού θα πρέπει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους πιθανούς κινδύνους των χημικών. Επιπροσθέτως, οι παραγωγοί τέτοιων ουσιών οφείλουν να αποδεικνύουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) το πώς μπορεί μία συγκεκριμένη χημική ουσία να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, καθώς και να επικοινωνούν τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα προστασίας στους χρήστες αυτής.

Για να ανταποκριθούν οι βιομηχανίες στα ανωτέρω, ο Κανονισμός έχει θεσπίσει μια σειρά διαδικασιών που τυγχάνουν υψηλής ανταπόκρισης από τις χημικές βιομηχανίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών του, ο Κανονισμός επιβάλλει περιορισμούς (Restrictions) σε ουσίες, μείγματα και αντικείμενα με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από μη επιθυμητούς κινδύνους που προκαλεί η χρήση ενός συγκεκριμένου χημικού. Οι περιορισμοί μπορεί να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την παραγωγή, την τοποθέτηση στην αγορά, την πώληση στο ευρύ κοινό και ενδέχεται να περιορίζουν και τη χρήση ενός χημικού.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως τα διισοκυανικά, λόγω της χρήσης αυτών σε πολλαπλές εφαρμογές, οι αρμόδιες αρχές είναι πιθανό να ζητήσουν την ανάπτυξη στοχευμένων ανά χρήση πρωτοβουλιών. Αυτές θα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμένοι στη χρήση των ουσιών θα είναι επαρκώς πληροφορημένοι και εκπαιδευμένοι, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται πιθανούς κινδύνους λόγω χειρισμών ή επαφών.