Ο περιορισμός του Κανονισμού REACH για τα διισοκυανικά

Σημαντικές ημερομηνίες Κανονισμού

Σύμφωνα με τον περιορισμό του Κανονισμού REACH, οι προμηθευτές διισοκυανικών θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο παραλήπτης αυτών θα παραλαμβάνει ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και σχετική εκπαίδευση στην επίσημη γλώσσα (ή γλώσσες) του κράτους – μέλους στο οποίο αποστέλλεται η ουσία ή το μείγμα. Η εκπαίδευση θα είναι στοχευμένη στην ιδιαιτερότητα των παρεχόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης, της συσκευασίας και του σχεδιασμού.

  • Η εκπαίδευση θα λαμβάνει χώρα διά ζώσης ή εξ αποστάσεως από ειδικό Σύμβουλο ή αρμόδιες εθνικές αρχές.
  • Οι εκπαιδεύσεις θα παρέχονται από διαπιστευμένους εκπαιδευτές.
  • Ο χρήστης –είτε πρόκειται για τον εργοδότη είτε για επαγγελματία χρήστη των διισοκυανικών– θα πρέπει να καταγράφει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
  • Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να εκπαιδεύεται μία φορά στα πέντε χρόνια, με το περιεχόμενο και τη διάρκεια της εκπαίδευσης άμεσα εξαρτώμενα από τη χρήση των διισοκυανικών και τη φύση του έργου.
  • Η περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία οφείλει η εκάστοτε βιομηχανία να προετοιμαστεί κατάλληλα, ορίζεται στα τρία (3) χρόνια από την έκδοση της επίσημης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ήτοι στις 24 Αυγούστου 2023).
  • Οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα οριστούν από τα κράτη-μέλη όπου δραστηριοποιείται ο επαγγελματίας.
  • Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματωθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων: επί τόπου εκπαίδευσης – κατάρτισης, e-learning ή ενσωμάτωσης της κατάρτισης στην παρουσίαση του προϊόντος.
  • Τα κράτη – μέλη οφείλουν να αναφέρουν τις προδιαγραφές που ορίζονται για τις εκπαιδεύσεις, το πλήθος περιστατικών επαγγελματικού άσθματος και εν γένει αναπνευστικών και δερματικών νόσων, τα όποια πιθανά τοπικά όρια έκθεσης και πληροφορίες σχετικές με τις όποιες δραστηριότητες επιβολής.

Η περιγραφή του περιορισμού των διισοκυανικών ευρίσκεται στο entry 74 του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH.

Τα μέλη των ISOPA and ALIPA, καθώς και οι εμπορικές ενώσεις των μεταγενέστερων χρηστών, συνεργάζονται από κοινού με σκοπό την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα.