Κατευθυντήριες Αρχές και Κώδικες

Ο ΣΕΧΒ, σύμφωνα με τις αρχές του παγκόσμιου προγράμματος Responsible Care, όρισε τις 10 κατευθυντήριες αρχές σε εθνικό επίπεδο.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Υπεύθυνης Φροντίδας ®, υπογράφεται από τη Γενική Διεύθυνση της κάθε εταιρείας και αφορά την κινητοποίηση ολόκληρου του προσωπικού προς αλλαγή συμπεριφοράς και βελτίωση επιδόσεων και την παράλληλη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΧΒ που συνυπογράφουν τη εθελοντική συμμετοχή τους στην Υπεύθυνη Φροντίδα ®, δεσμεύονται να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με συνεχή μέριμνα για τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα οφείλουν να:

  • εφαρμόζουν τις 10 κατευθυντήριες αρχές
  • απαντούν στις έρευνες που διεξάγει ο ΣΕΧΒ
  • συντάσσουν Ετήσιο Απολογισμό (Annual Reporting)
  • κάνουν χρήση του λογοτύπου

Κατευθυντήριες Αρχές

Αρχείο

Επιπλέον ο ΣΕΧΒ έχει εκδώσει έξι Κώδικες για την υλοποίηση των Κατευθυντήριων Αρχών της Υπεύθυνης Φροντίδας, που αφορούν τους τομείς της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης Αποβλήτων, της Διακίνησης χημικών προϊόντων, της Ασφάλειας διεργασιών, του Ελέγχου εκπομπής ρύπων και της Ασφάλειας & Υγιεινής των εργαζομένων.

Οι Κώδικες αυτοί έχουν συνταχθεί βάση της διεθνούς εμπειρίας και έχουν εγκριθεί από όλα τα μέλη που έχουν προσυπογράψει την Υπεύθυνη Φροντίδα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Tools for SMEs

O CEFIC έχει εκδώσει ένα σύνολο από υποστηρικτικά εργαλεία, κώδικες και κατευθυντήριες αρχές, ειδικά σχεδιασμένα για την εφαρμογή της Υπεύθυνης Φροντίδας σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ