Βασικά μεγέθη

Η παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα που συμβάλλει στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσέλκυση επενδύσεων, την υποστήριξη σημαντικών τομέων της οικονομίας και τη διατήρηση και επαύξηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες της χημικής βιομηχανίας παρουσιάζουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που αντανακλώνται στο ΑΕΠ, στις θέσεις εργασίας και στα δημόσια έσοδα που άμεσα και έμμεσα δημιουργούνται από αυτές, ενώ η εξωστρέφεια, η υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας και τα καλύτερα επίπεδα αμοιβών σε σχέση με τη μέση μεταποιητική επιχείρηση στην Ελλάδα, κατατάσσουν τη χημική βιομηχανία στους κλάδους που μπορούν να υπηρετήσουν ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα.

Για κάθε ευρώ που δαπανάται για την αγορά των προϊόντων του κλάδου (σε τιμές παραγωγού) το ΑΕΠ αυξάνεται κατά €1,8.

Κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων συνδέεται με 5,7 θέσεις εργασίας στην οικονομία.

Στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 900 επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται άμεσα 12.300 εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,6% της συνολικής απασχόλησης στη Μεταποίηση.

Κατηγορίες χημικών προϊόντων

Στον κλάδο χονδρικού εμπορίου χημικών απασχολούνται περισσότεροι από 6.100 εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι απασχολούμενοι στη χημική βιομηχανία (περίπου 60%) εργάζονται σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (χειρωνακτικές ή μη), ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης ή είναι ανειδίκευτοι. Η κατανομή της απασχόλησης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας κινείται περί το 48% και 40% αντιστοίχως. Έτσι, συγκριτικά με τη δομή της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, φαίνεται ότι η χημική βιομηχανία προσφέρει σημαντικά περισσότερες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Η αξία παραγωγής του χονδρικού εμπορίου χημικών εκτιμάται σε €642 εκατ.

Αξιοσημείωτη είναι η εξέλιξη του δείκτη παραγωγής από το 2015, που για τη χημική βιομηχανία είναι υψηλότερος της μεταποίησης.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) του κλάδου εκτιμάται σε €811 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 6,6% της ΑΠΑ της Μεταποίησης.

"Οι δραστηριότητες της χημικής βιομηχανίας παρουσιάζουν ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που αντανακλώνται στο ΑΕΠ, στις θέσεις εργασίας και στα δημόσια έσοδα."

Δείκτης παραγωγής Χημικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα, 2015-2021
Δείκτης εξωστρέφειας της Χημικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα, 2010-2021

Οι εξαγωγές χημικών ουσιών και προϊόντων ανέρχονται σε €2,1 δισ. συμβάλλοντας στο 5,4% επί της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών.

Η εξωστρέφεια της χημικής βιομηχανίας ενισχύθηκε εντυπωσιακά μετά το 2010, με τον δείκτη εξωστρέφειας του κλάδου (αξία εξαγωγών προς κύκλο εργασιών χημικών) να διαμορφώνεται σε 69,2% το 2021 από 55,5% το 2010.

Η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία

Η Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χημικών στον κόσμο μετά την Κίνα.

Οι ετήσιες πωλήσεις των χημικών υπερβαίνουν τα €500 δισ., αν και το μερίδιο στην παγκόσμια αγορά φθίνει.

Το εμπορικό ισοζύγιο των χημικών είναι θετικό, το εμπορικό πλεόνασμα ανέρχεται σε €45 δισ. ετησίως.

Η χημική βιομηχανία στην Ευρώπη είναι ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγικός κλάδος. Συνεισφέρει το 17,7% του ΑΠΑ της μεταποίησης.


Απασχολεί άμεσα και έμμεσα 3,4 εκ. εργαζομένους περιλαμβανομένης και της φαρμακευτικής βιομηχανίας υψηλού επιπέδου, που αποτελεί το 12% του δυναμικού της μεταποίησης στην Ευρώπη.
Οι επενδύσεις στη χημική βιομηχανία ανέρχονται σε €50 δισ. ετησίως, επίδοση που την κατατάσσει πρώτη μεταξύ των παραγωγικών κλάδων.