Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης…

 

 

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου της Υπηρεσίας
“Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035147”

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

Share