ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης…

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου της ...
Read More