IUCLID 6 training for Biocides BPR and REACH 🗓

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των στελεχών της ελληνικής χημικής βιομηχανίας ο ΣΕΧΒ πραγματοποιεί το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αθήνα, για το οποίο υπάρχουν λίγες διαθέσιμες θέσεις.

Θέμα του σεμιναρίου: IUCLID 6 training for Biocides BPR and REACH

Πιθανός χρόνος εκτέλεσης: 5-6 Οκτωβρίου 2016

Διάρκεια: 2μερο

Συνεργασία: REACHCentrum (Brussels) και την υποστήριξη του CEFIC

Θεματολογία:
Day One – Morning – REACH – Overview of IUCLID and REACH IT • Create a New User • Import LEOX and other data • Define a Substance • Construct a sample Dossier
Day One – Afternoon – BPR • Generate a CSR • Submit a sample Dossier • Introduction to IUCLID 6 for BPR • Create Active and Basic Substance Datasets
Day Two – BPR – BPR • Create a sample Biocidal Product Dataset • Generate a sample Biocidal Product Dossier • Create a Summary of Product Characteristic (SPC) • Upload and Submit Dossier and SPC via R4BP 3 • Final Debrief

Κόστος παρακολούθησης: Μέλη: 400 Ευρώ -Μη μέλη 550 Ευρώ

Περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

To σεμινάριο παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις στα στελέχη επιχειρήσεων που θα ασχοληθούν με το REACH και τα Bιοκτόνα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

IUCLID 5 for Biocide and IT Tools 🗓

Ο ΣΕΧΒ με την υποστήριξη του CEFICκαι σε συνεργασία με το REACH CENTRUM πέτυχε να οργανώσει το εξειδικευμένο σεμινάριο εφαρμογής του κανονισμού των βιοκτόνων στην Αθήνα με θέμα: IUCLID 5 for Biocide and IT Tools”. Tο σεμινάριο που πραγματοποιείται 2 & 3 Νοεμβρίου.

1η μέρα 2/11: 12.00-18.00

 • Tools: IUCLID, SPC Tool & R4BP 3
 • Create a New User
 • Import a LEOX
 • Create Active and Basic Substance Datasets
 • Create a Biocidal Product Dataset
 • Generate a Biocidal Product Dossier

2η μέρα 3/11: 8.00-14.00

 • Debrief Day One
 • Create a Summary of Product Characteristic (SPC)
 • Upload and Submit Dossier and SPC via R4BP 3
 • Wrap Up

Εκπαιδευτές: Rita Sookrit & ReachCentrum

Γλώσσα σεμιναρίου η αγγλική, θα παρίσταται και Έλληνας εκπαιδευτής.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτει ο ΣEΧΒ.

Η τιμή για τα μέλη του ΣΕΧΒ είναι 510 Ευρώ για μη μέλη 600 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για το δεύτερο άτομο της ίδιας εταιρείας έκπτωση 10%.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι θέσεις που έχουν απομείνει είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή θα οριστικοποιηθεί μόνο με την καταβολή του 50% του κόστους του σεμιναρίου.

Δήλωση συμμετοχής

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 🗓

O ΣΕΧΒ προτίθεται να διεξάγει  το σχετικό σεμινάριο:

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

Σκοπός του σεμιναρίου:
Η κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου για τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιοκτόνα. Οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν βιοκτόνα προϊόντα στην Ελληνική αγορά.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

 1. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 528/2012 (BPR) περί βιοκτόνων προϊόντων και όπως αυτός ισχύει.
 2. Η μεταβατική περίοδος (άρθρο 89) και η εφαρμογή του άρθρου 95 του παραπάνω Κανονισμού
 3. Διαδικασία έγκρισης βιοκτόνων προϊόντων με βάση το άρθρο 89 του παραπάνω Κανονισμού
 4. Εφαρμογή της νομοθεσίας – έλεγχος της αγοράς

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που χειρίζονται τους φακέλους των βιοκτόνων, Διευθυντές Έρευνας/Ανάπτυξης, Υπεύθυνους Ποιότητας.

Εκπαιδευτές: κ. Αθ. Ζούνος και κ. Β. Βάγιας από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συντονισμός: Πάνος Σκαρλάτος

Κόστος σεμιναρίου: Για τα μέλη των Συνδέσμων  ΣΕΧΒ, ΣΕΒΙΑΕ, ΠΕBXΒΜ, ΕΣΥΦ, Πανελλ. Σύνδεσμος  Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης, Σ.Π.Ε.Λ : 380  € πλέον ΦΠΑ – Για τα μη μέλη 480  € πλέον ΦΠΑ. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του ΣΕΧΒ και όσοι εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους. Για το σεμινάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο  πόρος ΛΑΕΚ.

Για να προγραμματισθεί η εκτέλεση των σεμιναρίων όσοι ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο έως 20/5/2015,  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: haci@otenet.gr για να γίνει δυνατή η οργάνωσή τους.   Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SEVESO III- 27/5/15 Αθήνα 🗓

Από 1/06/2015 αναμένεται η Ελλάδα να εναρμονίσει τη νομοθεσία της προς την οδηγία 2012/18/ΕU. Το σεμινάριο περιλαμβάνει την ενημέρωση για τις επερχόμενες αλλαγές, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας.

Κόστος σεμιναρίου: Μη μέλη 450 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, Για τα μέλη του ΣΕΧΒ: 330 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για κάθε επί πλέον άτομο από την ίδια επιχείρηση παρέχεται έκπτωση 10%.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θέματα βιομηχανικής ασφάλειας, υπεύθυνους logistics κλπ.

Για τα δύο σεμινάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος ΛΑΕΚ.

Για να προγραμματισθεί η εκτέλεση των σεμιναρίων όσοι ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο έως 30/4/2015, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: haci@otenet.gr για να γίνει δυνατή η οργάνωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259.

CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) – ΒΑΣΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 13/5/15 Αθήνα 🗓

Έχει σαν στόχο την κατανόηση του Κανονισμού και περιλαμβάνει εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (case studies) του Κανονισμού.

Κόστος σεμιναρίου: Μη μέλη 350 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για τα μέλη του ΣΕΧΒ: 260 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για κάθε επί πλέον άτομο από την ίδια επιχείρηση παρέχεται έκπτωση 10%.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.

Για να προγραμματισθεί η εκτέλεση των σεμιναρίων όσοι ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο έως 30/4/2015, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: haci@otenet.gr για να γίνει δυνατή η οργάνωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259.

CLP – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) – 9/3/15 Αθήνα 🗓

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΧΒ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΟΥΣΙΩΝ & ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

O ΣΕΧΒ προτίθεται να διεξάγει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια το επόμενο διάστημα για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν χημικά προϊόντα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους:

 1. CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) – 16/2/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει θεωρία με στόχο την καλύτερη κατανόηση του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (case studies) του Κανονισμού.
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.
 2. CLP – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) – 9/3/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει εμβάθυνση σε ειδικές περιπτώσεις του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (advanced case studies).
  Απευθύνεται σε στελέχη που διαθέτουν γνώση του κανονισμού και αντιμετωπίζουν πλέον πολύπλοκες περιπτώσεις ταξινόμησης.

Για τα δύο σεμινάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος ΛΑΕΚ.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας καλώντας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259 ή στο e-mail: haci@otenet.gr έως  5/2/2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα

CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) 🗓 🗺

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΧΒ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΟΥΣΙΩΝ & ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

O ΣΕΧΒ προτίθεται να διεξάγει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια το επόμενο διάστημα για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν χημικά προϊόντα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους:

 1. CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) – 16/2/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει θεωρία με στόχο την καλύτερη κατανόηση του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (case studies) του Κανονισμού.
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.
 2. CLP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) –   9/3/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει εμβάθυνση σε ειδικές περιπτώσεις του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (advanced case studies).
  Απευθύνεται σε στελέχη που διαθέτουν γνώση του κανονισμού και αντιμετωπίζουν πλέον πολύπλοκες περιπτώσεις ταξινόμησης.

Για τα δύο σεμινάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος ΛΑΕΚ.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας καλώντας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259 ή στο e-mail: haci@otenet.gr έως  5/2/2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα

CLP – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) – 9/3/15 Αθήνα 🗓

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΧΒ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΟΥΣΙΩΝ & ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

O ΣΕΧΒ προτίθεται να διεξάγει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια το επόμενο διάστημα για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν χημικά προϊόντα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους:

 1. CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) – 16/2/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει θεωρία με στόχο την καλύτερη κατανόηση του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (case studies) του Κανονισμού.
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.
 2. CLP – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) – 9/3/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει εμβάθυνση σε ειδικές περιπτώσεις του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (advanced case studies).
  Απευθύνεται σε στελέχη που διαθέτουν γνώση του κανονισμού και αντιμετωπίζουν πλέον πολύπλοκες περιπτώσεις ταξινόμησης.

Για τα δύο σεμινάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος ΛΑΕΚ.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας καλώντας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259 ή στο e-mail: haci@otenet.gr έως  5/2/2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα

CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) 🗓

ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΧΒ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΟΥΣΙΩΝ & ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ

O ΣΕΧΒ προτίθεται να διεξάγει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια το επόμενο διάστημα για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν χημικά προϊόντα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους:

 1. CLP – Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION LABELING AND PACKAGING) – 16/2/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει θεωρία με στόχο την καλύτερη κατανόηση του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (case studies) του Κανονισμού.
  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.
 2. CLP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ (ADVANCED) –   9/3/15 Αθήνα
  Περιλαμβάνει εμβάθυνση σε ειδικές περιπτώσεις του Κανονισμού και εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή (advanced case studies).
  Απευθύνεται σε στελέχη που διαθέτουν γνώση του κανονισμού και αντιμετωπίζουν πλέον πολύπλοκες περιπτώσεις ταξινόμησης.

Για τα δύο σεμινάρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πόρος ΛΑΕΚ.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας καλώντας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΣΕΧΒ 210-9213259 ή στο e-mail: haci@otenet.gr έως  5/2/2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα

Τα μυστικά των ΔΔΑ – Η χρήση της ιστοσελίδας READ 🗓

Ελάτε στο webinar που διοργανώνουμε στις 2 Δεκεμβρίου 2014, στις 2μμ.

Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των στελεχών της βιομηχανίας για την ορθή κατάρτιση των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, την χρήση της ιστοσελίδας READ για το upload των ΔΔΑ και την έκδοση των Working Instruction Cards (WICs).

Η εκπαίδευση αφορά τους experts της βιομηχανίας που ασχολούνται με την συγγραφή των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας.

Το σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE READ που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., την ευθύνη υλοποίησης του οποίου έχουν:

 • Η εταιρεία SUSTCHEM Engineering ΕΠΕ
 • Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
 • Η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών και Μελάνων

Μετά την εγγραφή, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο webinar.

Εγγραφείτε τώρα!

Δείτε τις Απαιτήσεις του Συστήματος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING) 🗓

Στης 30 Οκτωβρίου επαναλήφθηκε στην Αθήνα με επιτυχία το σεμινάριο για την «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING» που τα παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων μελών μας. Εν όψει της εφαρμογής του Κανονισμού CLP από την 1/6/2015 προετοιμάσθηκαν από τον ΣΕΧΒ και στελέχη του Γενικού Χημείου του Κράτους οι επιχειρήσεις για την πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις τους.

Σκοπός του σεμιναρίου:
Να παράσχει πρακτικές πληροφορίες στα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και διακίνηση των χημικών ουσιών και μειγμάτων, για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ  και τις απαιτήσεις του.
Ο Κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τις ουσίες και αναμένεται τον Ιούνιο 2015 να ισχύσει και για τα μείγματα. Η γνώση του Κανονισμού θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων, την αποφυγή περιττού κόστους  για το ετικετάρισμα και την αποφυγή διοικητικού κόστους λόγω προστίμων ή απόσυρσης.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στο CLP, υποχρεώσεις επιχειρήσεων, έλεγχοι αγοράς.
 • Ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων
 • Πρακτική εξάσκηση στην ταξινόμηση
 • Επιπτώσεις σε άλλες νομοθεσίες (REACH-SEVEZO- περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ)
 • Εξελίξεις στην εφαρμογή του Κανονισμού REACH

Actual CLP programme

“Τοποθεσία” : Αθήνα

OI EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ TΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR-IMDG-IATA) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 🗓

Ο ΣΕΧΒ σε συνέχεια του αυξημένου ενδιαφέροντος πραγματοποιεί και στην Αθήνα  το εξειδικευμένο σεμινάριο :

OI EΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  TΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR-IMDG-IATA)– ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει την εφαρμογή στην πράξη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τις μεταφορές.

Οι θέσεις  είναι περιορισμένες.

Σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

Συνημμένο το πρόγραμμα και η δήλωση συμμετοχής.

 

“Τοποθεσία” : Αθήνα
“Επικοινωνία” : haci@otenet.gr

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR-IMDG-IATA) 🗓

Στις 3 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο για τις « ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADRIMDGIATA).

Σκοπός του σεμιναρίου:
Η ενημέρωση των στελεχών που ασχολούνται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

 1. Το νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ και την Ελλάδα – οι εξελίξεις
 2. Ταξινόμηση επικίνδυνων εμπορευμάτων
 3. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας
 4. Υποχρεώσεις εμπλεκομένων στην μεταφορά
 5. Απαιτήσεις για την εκτέλεση της μεταφοράς:
  • Υλικά συσκευασίας
  • Επισήμανση και ετικέτες συσκευασιών και οχημάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Όχημα μεταφοράς
  • Συνοδευτικά έγγραφα
 6. Συνδυασμένες μεταφορές
 7. Θαλάσσια μεταφορά
 8. Αεροπορική μεταφορά

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING) 🗓

Στης 10 Απριλίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σεμινάριο για την «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING» που τα παρακολούθησαν στελέχη επιχειρήσεων μελών μας. Εν όψει της εφαρμογής του Κανονισμού CLP από την 1/6/2015 προετοιμάσθηκαν τα στελέχη των επιχειρήσεων για την πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις τους.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Να παράσχει πρακτικές πληροφορίες στα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και διακίνηση των χημικών ουσιών και μειγμάτων, για τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΕ  και τις απαιτήσεις του.

Ο Κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε ισχύ για τις ουσίες και αναμένεται τον Ιούνιο 2015 να ισχύσει και για τα μείγματα. Η γνώση του Κανονισμού θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διακίνηση των προϊόντων, την αποφυγή περιττού κόστους  για το ετικετάρισμα και την αποφυγή διοικητικού κόστους λόγω προστίμων ή απόσυρσης.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στο CLP, υποχρεώσεις επιχειρήσεων, έλεγχοι αγοράς.
 • Ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων
 • Πρακτική εξάσκηση στην ταξινόμηση
 • Επιπτώσεις σε άλλες νομοθεσίες (REACH-SEVEZO- περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ)
 • Εξελίξεις στην εφαρμογή του Κανονισμού REACH
“Τοποθεσία” : Θεσσαλονίκη