ΣΕΒ Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των ρυθμίσεων που το διαμορφώνουν και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Το Παρατηρητήριο του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος λειτούργει ως ένας κοινός κόμβος τόσο για την συλλογική αποτύπωση και καταγραφή των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, όσο και για την διατύπωση αναγκαίων και εφαρμόσιμων προτάσεων και παρεμβάσεων της επιχειρηματικής κοινότητας προς την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων, στο οποίο συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργικής δομής του Παρατηρητήριου, δρώντας ως συλλογικό όργανο εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συνεισφορά του Δικτύου είναι ενεργή και ουσιαστική σε όλο το φάσμα των δράσεων του Παρατηρητηρίου: το Δίκτυο λειτουργεί ως σημείο συγκέντρωσης, διήθησης και διάχυσης της πληροφορίας — και άρα ως ο συνδετικός κρίκος επικοινωνίας μεταξύ του Παρατηρητηρίου και των κλαδικών και περιφερειακών φορέων της επιχειρηματικότητας.

Share