Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ” MIS 5035147

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό MIS 5035147, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» με βάση την απόφαση ένταξης με 3854/1252/Α3/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΙ4Μ465ΧΙ8-ΚΧ0.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1280 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Μέσω του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουν τους όρους της απασχόλησής τους και της επαγγελματικής τους κινητικότητας και την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.280 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, ή εποχικά εργαζόμενοι. Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ
Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας εδώ

Share