ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1272/2008/ΕΕ (CLP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 🗓 🗺

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
08.45– 09.30 Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) Βασικές αρχές – άξονες του νέου Κανονισμού για την κυκλοφορία χημικών προϊόντων στην αγορά. Οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων (Παραγωγοί, εισαγωγείς, μεταγενέστεροι χρήστες).

Δρ. Δ. Δανιήλ (ΓΧΚ)

9.30-10.15 Έλεγχοι εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ– Κυρώσεις

Δρ. Μ. Μελανίτου (ΓΧΚ)

10.15– 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 11.00 Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου, εικονογράμματα, δηλώσεις επικινδυνότητας, δηλώσεις προφύλαξης – Σύγκριση με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Δρ. Α. Κουτσοδήμου (ΓΧΚ)

11.00-11.30 Χρήση των πινάκων μετατροπής του παραρτήματος VII

Δρ. Χ. Νακοπούλου( ΓΧΚ)

11.00-11.30 Όρια συγκέντρωσης και πολλαπλασιαστικοί παράγοντες για την ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων σε σχέση με την διαδικασία της Κοινοποίησης.

Δρ. Χ. Νακοπούλου (ΓΧΚ)

12.00 – 12.15 Διάλειμμα
12.15- 12.45 Κριτήρια ταξινόμησης – Κίνδυνοι για το περιβάλλον

Δρ. Χ. Νακοπούλου (ΓΧΚ)

12.45-13.15 Κριτήρια ταξινόμησης -Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες

Ε. Φούφα (ΓΧΚ)

13.15-13.45 Κριτήρια ταξινόμησης -Κίνδυνοι για την υγεία

Δρ. Μ. Μελανίτου (ΓΧΚ)

13.45 – 14.45 Διάλειμμα – γεύμα
13:00 – 14:00 CLP Notification, μεταβατικές ημερομηνίες για την εφαρμογή του Κανονισμού. Η εφαρμογή του CLP (1272/2008/ΕΚ) στo πλαίσιo του Kανονισμού REACH (1907/2006/ΕΚ). Ηλεκτρονικές εφαρμογές για την κατάθεση των φακέλων «CLP Notification».

Οι αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας από την εφαρμογή των Kανονισμών του CLP (1272/2008/ΕΚ) και του Kανονισμού REACH (1907/2006/ΕΚ). Ποιότητα, πληροφοριακά στοιχεία, εφαρμογές για την προστασία των εργαζομένων, των καταναλωτών, του ευρέως κοινού.

Επίδραση του κανονισμού στην λοιπή Κοινοτική νομοθεσία(downstream legislation).

Εκπαιδευτής: Αρετή Βουλωμένου

Αναθεωρημένες παρουσιάσεις

 

“Τοποθεσία” : Αίθουσα Εκπαίδευσης ΣΕΧΒ
Share
Scheduled Παλαιότερα Σεμινάρια
Map