ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR-IMDG-IATA) 🗓

Στις 3 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο για τις « ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADRIMDGIATA).

Σκοπός του σεμιναρίου:
Η ενημέρωση των στελεχών που ασχολούνται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

 1. Το νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ και την Ελλάδα – οι εξελίξεις
 2. Ταξινόμηση επικίνδυνων εμπορευμάτων
 3. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή της νομοθεσίας
 4. Υποχρεώσεις εμπλεκομένων στην μεταφορά
 5. Απαιτήσεις για την εκτέλεση της μεταφοράς:
  • Υλικά συσκευασίας
  • Επισήμανση και ετικέτες συσκευασιών και οχημάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Όχημα μεταφοράς
  • Συνοδευτικά έγγραφα
 6. Συνδυασμένες μεταφορές
 7. Θαλάσσια μεταφορά
 8. Αεροπορική μεταφορά
Share
Scheduled Εκπαίδευση/Σεμινάρια